Ordningsregler / Rules Of Conduct

Ordningsregler - Brf Blåbärsskogen

 

Matavfall, återvinning och grovsopor

Matavfall ska placeras i brun matavfallspåse och kastas i matavfallskassunen utanför 127:an.

Saker som ska återvinnas lämnas i rätt kärl i något av föreningens återvinningsrum (ligger bredvid 127:an eller 133:an). Om avfall inte får plats i kärlen får det under inga omständigheter ställas bredvid eller läggas på golvet.

Återvinningsrummet är heller inte en plats för grovsopor. Grovsopor transporteras av den enskilde till återvinningscentral.

Enligt lagen om skydd mot olyckor LSO (Lag 2003:778) får inga lösa eller brännbara föremål förvaras i vare sig trapphus eller Garage/ Källare.

 

Innergården

Det är inte tillåtet att ta ut hundar/katter på innergården. Använd trapphusentréerna för detta ändamål.

 

Rökning och grillning på balkongerna

Det är inte tillåtet att röka i eller i direkt anslutning till allmänna utrymmen i fastigheten, såsom garage, trapphus och entréer.

Vid rökning på balkong och uteplats; visa hänsyn till grannarna.

Det är inte tillåtet att kasta fimpar eller annat skräp från fönster, balkonger eller någon annanstans på föreningens mark.

Grillning på balkong och uteplats får endast ske med gasol- eller elgrill. Kolgrillning är tillåten på innergårdens grusytor eller i föreningens grill på innergården.

 

Buller

Buller kan lätt skapa irritation. Tänk därför alltid på att hålla nere ljudvolymen, såväl vid arbeten som vid vistelse i trapphus och på balkonger. Borrning, hammarslag o.dyl.får endast ske på vardagar mellan 7-19 samt på helger mellan 10-17

 

Fastighetsjour

Fastighetsjour anlitas vid fel utanför ordinarie kontorstid, d.v.s. efter 16.00 vardagar samt helger.

Telefonnummer till fastighetsjour hittar du under Felanmälan.

Detta ska endast användas vid fel eller haveri där det finns risk för följdskador (exempelvis vid vattenläckage).

Att lägenhetens huvudsäkring gått, är tex inte ett akut fel – mejla Styrelsen.

OBS OBS! Jourutryckning för icke akuta fel, debiteras den som anmält felet. Om du själv orsakat felet (tex stopp i avloppet) blir du betalningsskyldig.

 

Fastighetsskötare

Upppdateras inom kort.

 

Felanmälan

Kontaktuppgifter för olika typer av felanmälan; Skicka mail till Styrelsen Brf Blåbärsskogen

E-mail: styrelsen@brfblabarsskogen.se

 

Med vänlig hälsning

Styrelsen Brf Blåbärsskogen
Rules Of Conduct - Brf Blåbärsskogen


Food waste, recycling and bulky waste
Food waste is to be placed in a brown food waste bag and thrown into the food waste bin outside the 127th.
Things to be recycled should be left in the right bin in one of the association's recycling rooms (located next to the 127 or 133). If the waste does not fit in the bin, it may under no circumstances be placed on the floor.
The recycling room is also not a place for bulky waste. Bulky waste must be transported by the individual to the recycling center.

According to the Act on Protection against Accidents LSO (Law 2003: 778) no loose or combustible objects may be stored in either stairwells or garage/cellar.

The inner courtyard
It is not permitted to bring dogs/cats to the inner courtyard. Use the front entrances for this purpose.

Smoking and grilling on balconies
It is not permitted to smoke in or directly adjacent to public spaces at the property, such as garage, stairwells and entrances.
When smoking on balcony and patio; show consideration for your neighbors.
It is not permitted to throw cigarette butts or other debris from windows, balconies or anywhere else on the association's land.
Grilling on the balcony and patio is only allowed with a gas or electric grill. Charcoal grilling is permitted on the inner courtyard's gravel surfaces or in the association's barbecue on the inner courtyard.

Noise
Noise can easily create irritation. Always be mindful of the noise volume during renovation and while in stairwells and on balconies. Drilling, hammering etc. is only permitted on weekdays between 7-19 and on weekends between 10-17.

Facility Service On Call
The On Call Facility Service is used for faults outside regular office hours, i.e. after 4pm weekdays and weekends. 

The property number is under "Felanmälan"

This should only be used for faults or breakdowns where there is a risk of consequential damage (ex in the case of water leakage). That the apartment's main fuse has gone, is for example, not an acute error – send an email to The Board.
IMPORTANT NOTE! On Call Service for non-emergency errors, will be charged to the person who reported the error. If you yourself caused the fault (eg clog in the drain) you will be liable for payment.

Caretaker

Will be updated.

 
Reporting errors
Contact information for different types of errors: The Board of Brf Blåbärsskogen
E-mail: styrelsen@brfblabarsskogen.se

With kind regards
The Board of Brf Blåbärsskogen